Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

"Poet"
i remember the whisper from when i was a kid.
"you are different" & i always retorted
"everyone's is the same!" angry everytime a hippie
said "plastic people" angry everytime a white
said "darkie" sick of all the names bourgeois,
& commie, chick & the voice insisting "look,
they know yr different" & it was right but for
years i shuffled, trying to go their direction
at their speed but they always knew i was more different
than i knew they were more alike.

Alta Gerrey  από τη συλλογή της "I am not a practicing angel"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου